Týdenní plány:

Učební plán

  Učební plán 15.  – 18. 4

dopsat sebehodnocení v ŽK

Opakujeme probrané učivo z ČJ i MA – skupinová práce , pracovní listy

Do 22. 4. přinést obrázek nějakého domu – budeme popisovat a vyprávět, kdo v něm bydlí, volné psaní

 ČJ – naučit se nějakou velikon. koledu – děti mají v sešite  čtení 

 Do 25. 4. napsat čtenářský list o knize, kterou děti přečetly doma nebo ji čtou. 

PK- test na znalost květin, rozlišení ptáků  ( děti si vyráběly miniknížku s obrázky květin) 

        zjistit nějakou zajímavost o vybraném ptáku – práce s encyklopedií, atlasem 

 Přinést si krabičku na výrobky .   

 Pomůcky do PČ – rolička, ústřižky látek, lepidlo     18. 4. velikonoční prázdniny 

Učební plán do 12. dubna

 Pá  5. 4.  Exkurze do České televize. Batůžek a svačinku s sebou. Odjezd po 8 hodině. 

 Čt. 11. 4.  Divadlo   “Čtyřlístek “- pokračování    odchod od školy  v 7 : 45 h.

                   80  Kč ze ŠOP, bez učení

ČJ – opakování probraného učiva – psaní velkých písmen u vlastních jmen, místních   názvů – města, řeky, hory, adresa. 

     Diktát slov na spodobu hlásek na konci a uprostřed slova, na velká písmena. 

      Hra se slovy –  antonyma – slova opačná, synonyna – slova souznačná , slova stejného významu 

     Zápis do čtenářského listu – kniha, kterou děti přečetly doma. 

 MA – Počítáme zpaměti – tam si děti dělí a násobí dle potřeby a času – procvičování učiva,    prac. sešit –  str.  6 – 9, násobení a dělení sedmi,   obvod obrazce- čtvercová síť

PK — Jaro, květiny – opakování,  ptáci –  stálí, tažní, stavba těla, 

Plán učiva 11. -15. 3

Český jazyk

Vlastní jména, místní jména – hor, řek, států, světadílů..  Psaní adresy

Opakování učiva – psaní slov s   dě tě ně bě pě vě mě , opakování učiva – spodoba hlásek na konci a uprostřed slova 

Psaní slov s předložkami 

Popis osoby- dokončit ,  pohádková postavy, popis věci – hračky – příprava 

Čtenářské křeslo- Březen – měsíc knihy 

Matematika 

Vytváření slovních úloh na násobení a dělení 

prac. učebnice  str. 30-36  a opakování str. 55 a 56

Prvouka

STROMY, KEŘE, BYLINY – stavba rostlin, poznávání jarních květin, ptáci na jaře 

Uč. str. 46 – 51 

 

Plán učiva 4. – 8. 3.

Český jazyk :

Popis osoby – najít si obrázek osoby ( zajímavé oblečení, brýle, klobouk, vlasy  aj) , vystřihnout a nalepit na papír

Slovní druhy – slovesa učebnice str. 80 – 81, prac. sešit str. 26 – 27

Procvičování – vlastní jména, místní jména , str. 84 – 85

Každý pátek: čtenářská dílna, recitační přehlídka

Matematika : pamětně  – násobilka  2, 3, 4, 5 a 6 , dělení

                         Prac. učebníce  str. 49 – 53, opakování na str. 20 – 27 – individuálně

procvičování : www. matika.in,   www.rysava.websnadno.cz

Prvouka :  Jarní květiny, stromy, keře,  ptáci na jaře

VV a PČ  přinést 10 ks čtvrtek A 4.  Výrobky na jarmark

 

Učební plán 25. 2. – 1. 3.

Český jazyk 

Opakování probraného učiva : spodoba souhlásek na konci a uprostřed slov

Slovní druhy – podstatná jména (1) , slovesa (5) ,  patří také slova být – je,byl, jsou,  mít – mám , máme, 

předložky (7)- určit je ve větě.   Spojky – a i ani , nebo, ale, když..   Prac. sešit str.  16 – 22   a 23 – 26 

Psaní vlastních jmen  (jména, města, řeky, hory, státy… )  psaní adresy 

Popis osoby 

Každý pátek – dílna čtení – děti si nosí rozečtenou knihu  ( připomínám –  ne encyklopedie, ani čtení o hokeji) 

          Matematika 

Procvičování násobilky, slovní úlohy s využitím násobilky, pamětně násobkové řady, dělení 2, 3, 4 , 5 a 10

Prac. sešit str. 12 – 16, 17.   měříme, vážíme – jednotky míry, hmotnosti,objemu, času,  slovní úlohy  

dělení na části – polovina ( dělíme dvěma), třetina, čtvrtina, pětina – praktická cvičení

           Prvouka 

 Jaro- znaky jara, příroda se  mění, zvířata a rostliny na jaře 

 Vyjmenovat měsíce, zařadit do ročních dob, charakteristika, znalost hodin, celá, půl čtvrt, tři čtvrtě, jednotky času , digitální čas 

 učebnice str. 40 – 45

Učební plán začátek února

Prosím rodiče, aby při kontrole ŽK nezapomněli 1x týdně na podpis. 

Zkontrolujte dětem pomůcky, které potřebujeme při vyučování.  Někteří žáci  stále něco postrádají, špatně se jim pak pracuje. 

Zkontrolujte si stav financí ve ŠOP. 

Český jazyk

Procvičování – spodoba souhlásek uprostřed a na konci slov  T – D, P- B, Z- S, Ž – Š, V- F , H – Ch.  Doplňování, diktát slov.

Některá slova je třeba si zapamatovat (  uč. str 65)

Úvod do slovních druhů – poznávání podstatných jmen, sloves, předložek (uč.  str. 76, 77) Prac. sešit s tr. 11, 23, 24)

Matematika  začínáme 2. díl – geometrie   str. 6- 9, opakujeme učivo o geometr. tvarech – čtverec, obdélník, trojúhelník , poznáváme tělesa, obalujeme krychli… Umět popsat čtverec ( je to čtyřúhelník, má všechny 4 strany stejně dlouhé, obdélník má protilehlé strany stejně dlouhé…. )  Stále opakujeme násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 10 a sl. úlohy typu o x více, o x méně a x krát více, méně. Porozumět tomu. 

Učíme se měřit, poznáváme jednotky délky – m, dm, cm, mm,  km, délka, šířka, hloubka, jednotky  hmotnosti – kg, g, q, t, jednotky objemu – l, hl, jednotky času – hod, min, s. Přinést obrázky z letáků – co se váží, co měří…. 

Prvouka:  Učivo – Moje tělo, dokončujeme miniknížku, smysly, zdravá výživa , péče o chrup, o tělo,  nemoc, úraz, výživová pyramida 

 

Plán učiva

Plán učiva do konce ledna  

MA:  Násobení a dělení 2 a 3 – procvičování . Opakování násobilky 10 a 5. Žáci dostanou 2. díl matematických pětiminutovek ( hrazeno ze ŠOP). Opakování sčítání a odčítání do 100. I dvojciferná čísla. Slovní úlohy typu o x více, méně, dvakrát, třikrát více, méně. 

Násobkové řady pěti,tří a dvou sestupně a vzestupně zpaměti. Ukazujeme asi na prstech kolikrát dané číslo řekneme. 

Geometrie – obrazce, tělesa – koule, kvádr, krychle, kužel, jehlan 

ČJ. Procvičování psaní slov s párovými souhláskami uprostřed a na konci slova. Prac. sešit str. 11 a 12. 

Učebnice . str. 62 – 66. 

Sloh – Můj domácí mazlíček. Odevzdání v pátek 25. 1. 

Písanka  str. 30 – 32

 PK : Učivo s přesahem do února.  Téma:  Lidské tělo, péče o tělo a chrup, ochrana zdraví, zdravý životní styl. 

         Miniknížka  Moje tělo.  Píšeme postupně.  

Učivo 14.-18.1.2019

Český jazyk

Párové souhlásky F/V, S/Z, Š/Ž

PS : str. 8,9,10

Písanka

str. 28,29

Prvouka

Hodiny ( orientace na číselníku  )

Matematika

  • násobení a dělení 3
  • aplikace násobilky ve slovních úlohách
  • PS str. 61

Čtvrtek : Kontrolní test z M

Pátek : Písemný test z ČJ

( vše ve škole zopakujeme a na testy se připravíme  )

Děkuji za spolupráci s domácí přípravou.

                                                                                              Kotmanová G.

 

 

Učivo 7.-11.1.2019

Český jazyk

Psaní souhlásek uprostřed  a na konci slova ( p/b, t/d, ť/ď…)

Učebnice str. 62,63

PS 2. díl: str. 5,6

Písanka

str. 26,27

Matematika

Sčítání a odčítání do sta, násobilka 3

Prvouka

Lidé a čas ( roční období,měsíce roku,části dne,

orientace na číselníku,hodiny,minuty )

 

Učební plán na prosinec

Je třeba, aby děti nosily barevné centropeny, pravítko (na podtrhávání), černý fix ,záložku, zafoliovanou tabulku do MA , sešity  i učebnice na danou hodinu. Týká se se i PK a HV.   Nepíšeme propisovací tužkou.           

Český jazyk

Dokončení miniknížky  “Můj týden”.  Učíme se tvořit  a  správně psát věty. Každý den 4 věty  + obrázek. Děti píši nejprve na papír a po opravě přepisují do miniknížky, obrázek se kreslí pastelkami. 

Učebnice Čj  str. 51- 60 – psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. 

                  Psaní vlastních jmen.  Dvojhlásky – str. 46.  Slabikotvorné R a L – str. 47.

                  Slova nadřazená, podřazená, protikladná, souřadná. 

                  Stále platí, aby  děti uměly odpovídat na otázky a rozuměly učivu, které pravidelně

                  procvičujeme formou rozcvičky. – text ve žlutých rámečcích  v učebnici.            

                  Dohlédněte na  pečlivé psaní oprav. 

Prac. sešit  ČJ   v prosinci dokončíme. 

Matematika:  Násobíme deseti, pěti, dvěma – násobková řada zpaměti vzestupně i sestupně        

                        (2, 4, 6,  8, 10…) ukazujeme si na prstech kolikrát jsme číslo použili.  

                       Rozumíme postupu násobení i dělení. Rozlišujeme o 5 více a 5 krát více,

                       o 2 méně a dvakrát méně. Používáme názor, různé pomůcky(knoflíky, víčka aj) a

                      rozdělujeme  počet na díly. Pracujeme s tabulkou násobkovou, vyhledáváme.

                      Počítáme na prac. listy.                         

Prac. sešit.  V prvním týdnu do str.  43.  a dále počítáme i na str. 57 – 59.

                      Prosím, ať děti doma nevyplňují cvičení dopředu. Mohou procvičovat  v matemat. pětiminutiovkách, na papírech,                                         matematické čtverce aj.