Týdenní plány učiva:

učivo ke zvládnutí 6. – 8.4.

ČESKÝ JAZYK- mluvnice: opakování –  písmeno ě ve slovech Čj ps s. 17 cv. 5,6,7 a s. 19 cv. 5a,b, 6a, psaní: přepis říkanky “Velikonoční” PÍS s.22,23 , sloh: Velikonoční týden – zvyky a tradice, čtení: V nemocnici  ČÍT s. 88-89

MATEMATIKA – počítání: dělení 5, zkouška správnosti (u dělení se provádí násobením), úlohy typu 5krát více x 5krát méně  uč M s. 6 cv. 1 – 6, s. 7 cv. 1-2, s. 18 cv. 1-4 + 6 

PRVOUKA – Povolání: zdravotníci, záchranáři, čísla tísňových linek PK sešit

učivo ke zvládnutí 30.3. – 3.4.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: obecná x vlastní jména, místní názvy (jména hor, řek, měst, států)  pracovní list, uč ČJ s. 86-87, slova se slabikami BĚ-PĚ-VĚ-MĚ čtení: článek Chyba ČÍT s. 75 a Králíčci na počítači, psaní: přepis říkanek Prokop, Žirafa – kontrola napsaného, práce s chybou, úprava PÍS s. 15 – 19, sloh: sebehodnocení pokroku – formulace vět  v ŽK

MATEMATIKA – počítání: zvětši x zmenši číslo 3krát, zvětši x zmenši číslo 4krát; příklady na násobení číslem 0,1,2,3,4,5, počítání se závorkou M nový díl s. 1 od cv.3, s. 2 od cv.2, s. 3 a 4, geometrie: obdélník  – vlastnosti (vrcholy, strany, strany protější, x strany sousední, délka stran) M starý díl s. 21 cv. 1, poslední strana růžové okénko

PRVOUKA – Hospodářská zvířata a jejich mláďata – zvířecí rodiny (kočka, pes, králík, kůň, osel, ovce, koza, kráva, prase), užitek uč. PK s. 52 – 5

učivo ke zvládnutí 23. – 27.3.

ČESKÝ JAZYK- mluvnice: opakování – slova se slabikotvorným L, R, vlastní jména lidí,  slova se slabikami DĚ- TĚ-NĚpsaní: přepis říkanky “Čáp”, podpis psacím písmem: plné křestní jméno a příjmení PÍS s.24,25 , čtení: Správný pes ČÍT s. 84-85

MATEMATIKA – počítání: dělení 4 uč M s. 29 – 30, násobky 5, násobení a dělení 5, slovní úlohy pc cvičení nebo práce s papírovými penězi (pětikorunami), kartičkami ze středu učebnice  geometrie: uč M s. 31 chybějící cvičení, opakování – druhy čar, vzájemná poloha bodů a přímek

PRVOUKA – Ptáci na jaře: tažní (stěhovaví) x stálí, stavba těla ptáka (např. čáp) PK s. 51, Hospodářská zvířata  – ptáci: stavba těla ptáka (např. slepice), jejich užitek PK s. 54 – 55

učivo ke zvládnutí 16.- 20.3.

ČESKÝ JAZYK- mluvnice: vlastní jména lidí a pohádkových postav – pravopis ČJ uč s. 84-85, PÍS s. 15, předložky ČJ uč s. 82-83, ČJ ps s. 28, párové souhlásky S-Z, Š-Ž, H-CH (spodoba znělosti)  ČJ ps s. 9-12, 14-15, psaní: přepis říkanek, doplňování slov a jmen, přepis vět PÍS 21, čtení: Já Baryk ČÍT s. 79 -81

MATEMATIKA – počítání: násobky 4, násobení 4, slovní úlohy M s. 27 – 28, písemné sčítání do 100 – procvičování s. 2 cv. 1,  s. 4 cv. 6, s. 7 cv. 4, s. 9 cv. 3 a 4, geometrie: tělesa: krychle, koule, kvádr, válec

PRVOUKA – Stromy na jaře – ovocné, listnaté, jehličnaté,  stavba těla stromu (třešeň) PK s. 47, Hmyz stavba těla hmyzu (motýl)

probírané učivo 9. – 13.3.

ČESKÝ JAZYK- mluvnice: vlastní jména osob a zvířat – pravopis ČJ uč s. 85, ČJ ps s. 30, předložky ČJ uč s. 82-83, ČJ ps s. 28, párové souhlásky P-B, F-V, T-D, Ť-Ď (spodoba znělosti) ČJ uč s. 62, ČJ ps s. 6,7,8, psaní: přepis říkanek, slova nadřazená PÍS s. 12-13, 20, čtení: Modrý medvídek – čtení na pokračování, vzájemné vyvolávání, Jaro, Kytička od tatínka – klíčová slova ČÍT s. 78, 82, 91

MATEMATIKA – počítání: dělení 3, slovní úlohy, zmenši x zvětši číslo 3x (: 3, x 3) M s. 24 – 26, písemné sčítání s přechodem desítky – procvičování, geometrie: trojúhelník – vrcholy, strany, vlastnosti, měření délky stran v cm a mm, převádění cm na mm, mm na cm M poslední strana zelené okénko, s. 21

PRVOUKA – Emoce: 4 základní pocity: radost, smutek, hněv, strach, Jaro: jarní měsíce, počasí, změny v přírodě, jarní květiny – stavba květiny (sedmikráska) PK s. 41, 46

probírané učivo 2. – 6.3.

ČESKÝ JAZYK: mluvnice: vlastní jména – pravopis: velké písmeno na začátku křestních jmen a příjmení ČJ uč. 84 – 85, tvary podstatných jmen ČJ ps s. 5, psaní: vlastní podpis, Prima dřina, Pohádková – přepis básniček, sport a učení – rébusy, doplňování neúplných vět, popletené věty z pohádek, hranice slov ve větě PÍS  8-9, 14 – 15, čtení: Jarní prázdniny, Plavání – vyhledávání vět s daným slovem, klíčová slova  ČÍT s. 76, 86, Březen-měsíc knihy: zápis do čtenářského listu o přečtené knize

MATEMATIKA – počítání: písemné sčítání do 100  s přechodem desítky (“jedna jde dál) M s.4 cv. 5,  s. 9 cv. 4, s. 7 cv. 3 a 4, počítání s více čísly, slovní úlohy – zápis do sešitu, násobky č. 3 (zpaměti),  geometrie: přenášení úsečky na proužek papíru, střed úsečky

PRVOUKA – Člověk – každý jsme jiný, shody x rozdíly mezi lidmi: pocity, zvládání emocí

probírané učivo 17. – 21.2.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: slova s DIDÍ x DYDÝ, podstatná jména – ukazovací zájmena TEN, TA, TO, jednotné x množné číslo, rod mužský x ženský x střední ČJ uč s. 77-78, ČJ ps s. 4, 24 – 25, řada slovních druhů zpaměti ČJ s. 76, sloh: Návštěva kina – vyprávění podle osnovy ČJ uč s 79, psaní: diktát vět s jménem ve větě, přepis básně Aktovka, řazení slov podle abecedy, doplnění slov do neúplných vět PÍS 6 – 7, čtení: Adélka a zlobidýlko, Medvídek PÚ ČÍT s 71 – 73

MATEMATIKA  – počítání: dělení 2, polovina M s. 17, 19 – 20, 22 geometrie: rýsování úsečky dané délky v cm a mm, převod na mm ( 1cm = 10mm, 3cm 6 mm = 36mm), čtverec – vrcholy, strany, sousední x protější strany M s. 21

PRVOUKA – Zdravý životní styl – sport, hygiena, otužování,  spánek a odpočinek, Nemoc a úraz – běžné dětské nemoci PK s.  37 – 38

probírané učivo 10. – 14.2.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: podstatná jména – jednotné x množné číslo, zdrobněliny, ukazování TEN, TA, TO,  pravopis yý v DY,TY,NY a ií v DI, TI, NI, ČJ uč. 52, 53, 56 ,60, psaní: přepis básně Aktovka, řazení slov podle abecedy, doplňování slov do neúplných vět, přesmyčky PÍS s. 5 – 7, čtení: básně Masožravá květina, O létající košili, Eskymácká abeceda, Na jabloni hrušky zrají – humorné verše ČÍT s. 70 a 74

MATEMATIKA – počítání: násobky 2, násobení a dělení 2 M s. 15 – 17, geometrie:  měření a rýsování úseček dané délky v cm a mm, čtverec M s. 21 cv. 1 jen čtverec, poslední stránka učebnice modré pole

PRVOUKA – Naše zdraví – zdravá strava, pitný režim, odpočinek a práce, spánek PK s. 36 – 39

probírané učivo 3. – 7.2.

ČJ mluvnice: slovní druhy ČJ uč s. 76, opakování se slonem ČJ ps s. 42 – 43, 46, 48, práce s textem Prstíčky ČJ ps s. 49 – 50, čtení: Pohádky Boženy Němcové – znaky pohádek, pohádkové postavy, Kmotr Matěj ČÍT s. 65, Jak se Honzík učil latinsky, Čert a Káča(poslech) – dobro x zlo, chytrost x hloupost, psaní: přepis básně Kamarádi PÍS s. 4, diktát vět, tiskací písmo: křížovka, luštěnka, sloupovka

M počítání: sčítání a odčítání  dvojciferných čísel pomocí rozkladu, slovní úlohy s více čísly M s. 10 cv. 4, s. 12 cv. 3, 13 cv. 4, geometrie: úsečky shodné M s. 11

PK  Místo, kde žijeme – okolí naší školy, bydliště PK s. 31, Pokojové rostliny

probírané učivo 27. – 30.1.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: délka samohlásek ČJ uč s. 44 cv. 4, pořadí vět ČJ ps s. 13 cv. 4, s. 30 cv. 5,  s. 46 cv. 13, sloh a psaní: popis zvířete Štěně – ČJ uč s. 50, čtení: Karel Čapek – Dášeňka, O voříškovi, který neuměl štěkat (poslech), Vodnická pohádka ČÍT s. 59 – 61

MATEMATIKA – počítání: řešení slovních úloh ( zápis, výpočet, zkouška, odpověď), počítání se závorkou M s. 10, geometrie: délka úsečky – měření, porovnávání

PRVOUKA – Domácí mazlíčci: jejich chov, péče o ně, příbytky, potrava PK s. 28 – 29