Týdenní plány učiva:

probírané učivo 20. – 24.1.

ČESKÝ JAZYK – pravopis yý/ií v po tvrdých a měkkých souhláskách – doplňovací cvičení, přepis slov a vět, slabiky NY,NÝ a NI, NÍ ve slovech, slabikotvorné lr ČJ ps s. 34 – 35, podstatná jména – poznávání, vyhledávání, ukazování na ně (ten, ta, to), jednotné a množné číslo ČJ uč s. 77, psaní: opis slov, řazení podle abecedy, přepis říkanky, rébusy PÍS 2 – 5, ČJ ps s. 42 – 47

MATEMATIKA – počítání: zaokrouhlování (pravidlo: 1-4 na místě jednotek – zaokrouhlujeme dolů, 5-9 směrem nahoru), odčítání do 100 s přechodem desítky, odpočítávání, slovní úlohy na odčítání, o několik více – zápis slovní úlohy, zápis otázky, zkouška správnosti – sčítáním (55 – 9 = 46, 46 + 9 = 55); příprava na dělení, dělení 10 – práce s penězi, geometrie: porovnávání úseček, úsečky shodné M s. 8 – 10, 12 – 13

PRVOUKA – Zima – zimní měsíce, charakteristika: počasí, zima v přírodě – zvířata u krmelce, ptáci na krmítku, zimní činnosti a zimní sporty, Domácí mazlíčci PK s. 28-29, 32 – 33

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_sporty.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/zima_zvirata2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/zima_zvirata1.htm

probírané učivo 13. – 17.1.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: samohlásky – délka samohlásek, schopnost tvořit slabiku, slabikotvorné LR(M), ČJ uč s. 47, 48, ČJ ps s. 30, s. 33 cv. 3, 34, pravopis YÝ, IÍ po tvrdých a měkkých souhláskách, slabiky TY,TÝ a TI,TÍ ČJ ps s. 37 – 41psaní: psací xX, Abeceda – tvary malých a velkých psacích písmen, úhledné psaní číslic, PÍS1 s. 39, PÍS2 s. 1,2 čtení: básně – sloka, verš, rým ČÍT s 45, 46, 61, 63

MATEMATIKA – počítání: příprava na zaokrouhlování, sčítání do 100 s přechodem desítky, dočítání, slovní úlohy na sčítání, o několik více – zápis slovní úlohy, zápis otázky, zkouška správnosti – komutativnost ( 28 + 6 = 6 + 28); příprava na násobení, násobení 10 – práce s penězi, M s. 6, 7, 12, s. 32 cv 1, 4, 6 geometrie: odhad délky úsečky, rýsování úsečky dané délky v cm – správný postup, body, které úsečce náleží x nenáleží, porovnávání délky úseček M s. 11

PRVOUKA: Naše tělo – části těla x vnitřní orgány,  zdravá strava, péče o zuby PK s. 36, 39, Části dne PK s. 44

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/potraviny1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rezim_dne1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rezim_dne2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase2.htm

probírané učivo 6. – 10. 1. 2020

Český jazyk mluvnice: tvrdé x měkké slabiky ČJ uč. s. 51 a 54, ČJ ps s. 33, 37, 39  psaní: psací SŠLZŽ,D PÍS s. 35 – 36, 38, sloh: vyprávění z oslav konce roku, novoroční pranostiky : čtení: Adélka a zlobidýlko – otázky na porozumění, tvoření otázek a odpovědí

Matematikapočítání: slovní úloha – podstatné údaje, doplňování do zápisu, písemné + a -, zkouška, počítání s dvojcifernými čísly ( např. 34 + 20, 85 – 60) M s. 2 – 4geometrie:  opakování –  body, přímka, úsečka M s. 5

Prvouka – Pomáháme rodičům – domácí práce, mycí a úklidové prostředky PK s;. 27, Kalendář – roční doby x měsíce x dny v týdnu, hodiny – opakování určování času na ručičkových hodinách PK s. 40 – 43

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/obdobi2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/rok1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/orientace_vcase1.htm

 

probírané učivo 16. – 20.12.

Český jazyk –mluvnice: slovo-slabika-hláska, hlásková stavba slova  ČJ uč s. 40-41, 48, ČJ ps s. 13 cv. 4, s. 26 cv. 1, s. 27, sloh: Vánoce u nás doma – zvyky a tradice ČJ uč s. 39, bramborový salát – popis pracovního postupu, psaní: psací SŠ, přepis jmen PÍS s. 35, čtení: Jak Mikeš a Pepík slavili Vánoce, Josef Lada ČÍT s. 54 – 58

Matematika – počítání: zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky, odčítání do 100 bez přechodu desítky, písemné odčítání, slovní úlohy – zápis M s. 2, geometrie: rýsování úsečky dané délky

Prvouka – Vánoce: vánoční svátky (Štědrý den, Boží hod vánoční, Štěpán), zvyky a tradice PK s. 34 – 35

probírané učivo 9. – 13.12.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: tvrdé slabiky krátké x dlouhé, slova s DY,DÝ x DI, DÍsloh: omluva, psaní: psací PBRŘ, opis a přepis slov s uúů, dydý, didí,  čtení: Adélka a zlobidýlko, vánoční básničky a říkanky ČJ ps s. 18, 26,29-32, PÍS s. 31-32, 34

MATEMATIKA – počítání: +  a – dvojciferných čísel do 100 bez přechodu desítky, příklady 34 +40,  50 + 26, 84 – 20, 51 – 30, písemné odčítání (pod sebou) – správný postup dočítání: a kolik?, geometrie: sítě těles – krychle, kvádr, kužel, rýsování úseček (pomocí 2 bodů, na přímce), měření úseček – v cm  M5 s. 19 cv. 4, s. 33

PRVOUKA – Rodina: potomci x předkové, příbuzenské vztahy, příběhy naší rodiny, vánoční přípravy PK s. 24 – 25

probírané učivo 2. – 6.12.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: pravopis uúů – ústní zdůvodňování, přepis slov a vět, doplňovačky, cvičení pozornosti – práce s chybou, souhlásky tvrdé a měkké (vyjmenovat) ČJ uč s. 41, 45, ČJ ps s. 24, 27, 31 – 32psaní: psací KH, TŤF  PÍS s. 29, 33, sloh: Advent – zvyky, výzdoba, Mikuláš, čert, anděl – tradice, čtení: Adélka a zlobidýlko,  Zima, Domeček ze sněhu, Těšení ČÍT s 44, 50, 52

MATEMATIKA – počítání: písemné sčítání do 100 bez přechodu desítky (pod sebou), matematické řetězce, geometrie: úsečka – krajní body úsečky, body náleží x nenáleží úsečce, měření délky úsečky M5 s. 15, 19, 31, M6  s. 1

PRVOUKA – Rodina: příbuzenské vztahy (rodiče-syn x dcera, prarodiče-vnuk x vnučka, sourozenci-bratr x sestra), Mikulášské tradice uč PK s. 24, 34

probírané učivo 25. – 29.11.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: pravopis u-ú-ů – doplňovací cvičení ČJ s. 45, ČJ ps s. 31, slova souznačná (podobného významu) ČJ uč s. 35, 38, ČJ ps s. 24, 25 , 27,  slovosled – pořádek slov ve větě, psaní: psací EIJ, jp, PÍS s. 24 – 25, 28, doplňování správné délky samohlásek, čtení: Adélka a zlobidýlko, sloh: vyprávění zážitku z výletu, zdvořilost: pozdravy, poděkování

MATEMATIKA – počítání: odčítání do 100 bez přechodu desítky (100 – 3, 50 – 8), početní řetězce: postupné přičítání, postupné odčítání, písemné sčítání a odčítání pod sebou, M s. 28 – 30 , geometrie: úsečka (modelování) M s. 15

PRVOUKA – Domov: byt x dům, místnosti a vybavení, okolí domova, dopravní výchova PK s. 30

probírané učivo 18. – 22.11.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: samohláska I-Í, Y-Ý a U-Ů-Ú, slova protikladná ČJ uč  s. 34, ČJ ps s.21 – 23, psaní: psací cC,čč PÍS s 21 – 22, čtení: Jahodový knedlík, V kuchyni ČÍT s. 45, 47, sloh: prosba, poděkování ČJ uč s. 28

MATEMATIKA – počítání: počítání po 2 do 20, po 5 do 50, po 10 do 100, písemné sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, dočítání ( 35 + __ = 38, 67 – ___ = 64), slovní úlohy o několik více x o několik méně M s. 27 – 30,geometrie: úsečka M uč s. 15

PRVOUKA – Na zahradě: ovoce a zelenina (význam, užitek) PK uč s. 20 – 23

probírané učivo 11. – 14. 11.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: dělení hlásek – samohlásky ( kroužek)  x souhlásky (křížek), uč ČJ s. 42, samohláska tvoří slabiku, samohláska A-Á, E-É, O-Ó, slovo nadřazené x podřazené, slova souřadná, ČJ uč. s. 30 – 32, ČJ ps s. 19 – 20 psaní: psací GQ, zapisování slov, vyznačování slabik, stavby slova PÍS s.  26 a 27, čtenípranostiky, sv. Martin ČÍT s. 40, sloh: film Mozaika sametu

MATEMATIKA – sudá a lichá čísla, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky M s. 23 a 26

PRVOUKA – Toulcův dvůr : program Máme rádi zvířata – vztah ke zvířatům a přírodě, péče o zvířata, ochrana přírody, film Mozaika Sametu PÍS s. 30

přehled učiva 4. – 8. 11.

ČESKÝ JAZYKmluvnice: druhy vět – rozpoznávání, ČJ ps s. 15 – 16 hranice slov ve větě (rozdělit “slepenou větu” na jednotlivá slova), pořádek vět (jak jdou v příběhu za sebou ve správném pořadí), slovo a význam slova, slova jednoznačná x mnohoznačná, ČJ uč. s. 20, 27,ČJ ps s. 17 – 18 sloh: narozeniny – přání ČJ uč s. 10 dole, Medvídek Pú ČÍT s. 71-73psaní: psací dďg, opis a přepis vět, kontrola napsaného PÍS s. 18 – 19, 26

MATEMATIKA – počítání: orientace ve stovkové tabulce, odčítání bez přechodu desítky (56 – 6, 39 – __ = 30), sudá a lichá čísla, M s. 21-22, s. 32 cv. 6,7,8, geometrie: body a přímky M s. 31 cv. 1, 4 a 5

 PRVOUKA – Lesní ptáci – stavba těla ptáka, ptáci stálí x stěhovaví (skřivan, slavík, špaček, kukačka) PK s. 19 dole