Třída:

probírané učivo 15. – 19.6.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: luštění, křížovky uč ČJ s. 64 cv. 8, ps ČJ s 38, čtení: zoo uč ČJ s. 91 cv. 8, hádanky pracovní list hádanky ČJ LES, psaní: Prázdninová – přepis říkanky PÍS s. 36, sloh: Bouda, budka – vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy uč ČJ s. 66

MATEMATIKA  – počítání: násobky 9, násobení 9 M s. 25 a 26, geometrie: vrcholy a strany geom. útvarů, měření času

PRVOUKA – Les – vývoj mravence uč PK s. 57 kousek dole, pracovní list LES, s.62 – 63, obrázek v sešitě, Orientace v čase – části dne a hodiny

 

probírané učivo 8. – 12.6.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: párové souhlásky – opakování ps ČJ s. 36, uč ČJ 92 cv. 14, 17 ústně, čtení a sloh: Roční doby uč ČJ s. 73 cv. 1abc, psaní: hádanky PÍS s. 34 – 35 

MATEMATIKA  – počítání: násobení 8 M s. 21, slovní úlohy s více početními výkony M 16/1, 18/3, 30/4, geometrie: měření objemu  objem příklady

PRVOUKA – Roční období – úkoly roční doby, měsíce, Pole – polní plodiny, vývoj včelysešit PK  POLE

probírané učivo 1. – 5.6.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: samohlásky, dvojhlásky, nadřazená slova – opakování ps ČJ s. 34 cv. 1,2, s. 35 cv. 9 a uč ČJ s. 91 cv. 10 ústně, čtení: Na nákupu – ps ČJ s. 37, psaní: Slunce, Letní – přepis říkanek, přesmyčky PÍS s. 32, 40

MATEMATIKA – počítání: násobky 8 M s. 20, čtvrtina, geometrie: prostorová tělesa, měření teploty

teplota příklady

PRVOUKA – Léto: charakteristické znaky, počasí letní měsíce uč PK s. 41 dolní půlka stránky, Louka – vývoj motýla uč PK s. 56 dole, 60 – 61

probírané učivo 25. – 29.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: párové souhlásky, rozkaz uč ČJ s. 75 cv. 5, 7 a s. 91 cv. 9 ústně + ps ČJ s. 35 cv. 10, vlastní jména ps ČJ s. 31 cv. 3, čtení a sloh: humorná básnička Pohádka z psacího stroje, dny v týdnu uč ČJ s. 93 cv. 20abc, psaní: hádanky PÍS s. 33

MATEMATIKA – počítání: násobení 6 a 7   – opakování M s. 14 cv. 5 a s. 16 cv. 6,  s. 32 cv. 14,15,16,17, pár, polovina M s. 18 cv. 1 a papír,  porovnávání – rozdíl čísel M s. 18 cv. 2 a s. 32 cv. 13, geometrie: měření hmotnosti hmotnost příklady

PRVOUKA – Řeka – ryby uč PK s. 48 – 49, Rybník – vývoj žáby uč PK 57 horní půlka 

učivo ke zvládnutí 18. – 22.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: dytyny x ditini pracovní list, ps ČJ s. 34 cv. 3 – 6, V dopravě pravopisné cvičeníspojky (spojující slova), čtení: rýmy – hledání v básních ČÍT s. 74 Na jabloni hrušky zrají, s. 82 Co všechno musí udělat jaro, s. 113 Jak se maluje domeček, báseň Vrtulníky na výletě cvičení na pc nebo Slabikář po mámě ČÍT s. 109, psaní: Rýmovačky  naší Kačky  PÍS s. 31

MATEMATIKA – počítání: násobení 7 M s. 15, 16, 1 týden = 7 dnů,  tvoření příkladů: ze 4 čísel sestav 2 příklady na násobení a 2 příklady na dělení pracovní list, počítání s výhodami na papír, geometrierovinné útvary (geometrické tvary), měření rychlosti pracovní list

PRVOUKA – sebehodnocení, Dopravní výchova – pravidla silničního povozu z pohledu chodce, znalost dopravních značek pracovní list

učivo ke zvládnutí 11. – 15.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: slova lichotná x hanlivá pc, opakování – slovesa pracovní listpsaní: Krtek – přepis říkanky, ovoce x zelenina, PÍS s. 26, 27, čtení: básnička Krtek pracovní sešit s. 35 cv. 7abc, Obrázek od maminky pc nebo Tulačka  ČÍT s. 107

MATEMATIKA – počítání: násobky 7 M s. 14pamětné odčítání (pomocí rozkladu), pamětné sčítání (pomocí rozkladu) pracovní list, slovní úlohy pracovní list, geometrie: plošné geometrické tvary x prostorová tělesa 

PRVOUKA – Místo, kde žijeme: Praha uč PK s. 31, Vršovice pracovní materiály

učivo ke zvládnutí 4. – 7.5.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: opakování – slova nadřazená x podřazená na pc, vlastní jména – malá x velká písmena ČJ uč s. 87 cv. 4, 5, ČJ ps s. 31 cv. 4, 5, s. 33, sloh: adresa PÍS s. 39, psaní: Mamince – přepis básničky PÍS s. 30, hra Země, město, holka, kluk, čtení: články o přátelství Zklamání, Klíč ČÍT s. 64, 66

MATEMATIKA – počítání: peníze – způsoby placení,  dělení 6 M s. 11 cv. 2 a s. 12 cv. 2, 4, o 10 více x méně, 10krát více x méně, M s 30 cv. 5, s. 32 jen cv. 1,2 a 6,7, geometrie:  jehlan

PRVOUKA: Co odláká Koroňáka? – komiks na pc, dotazník, Moje maminka sešit PK

 

učivo ke zvládnutí 27.4. – 30.4.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: význam slov – slova mnohoznačná, slova nadřazená pc úkoly, slovní druhy ČJ s. 21 cv. 1, s. 29psaní: Kotě a štěně, Mláďata – přepis říkanky, doplňování vět PíS s. 28, 29, čtení: Kotě na stromě, Sen ČÍT s. 108, 42, sloh: přirovnání se zvířátky (s přídavnými jmény) pracovní list, popis zvířete ČJ uč s. 50 cv. 1abc, cv. 3abc – rozšiřování slovní zásoby

MATEMATIKA – počítání: násobení 6 M s. 9, s. 10, sudá x lichá čísla, zkouška při písemném počítání (vždy sčítáním) pracovní sešit, geometrie: tělesa – kužel 

PRVOUKA – Výchova vztahu ke zvířatům: Kočka domácí, Pes domácí PK s. 29, sešit PK

učivo ke zvládnutí 20. – 24.4.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: význam slov – slova souznačná (synonyma), slova protikladná (antonyma), opakování ČJ ps s. 16 cv. 4, s. 18 cv. 3 a 4, s. 20 cv. 1 a 2, s. 21 cv. 2psaní: Na výletě, V přírodě – popletené věty, česká města, křížovka, slova podle obrázků PíS s. 37, 38, čtení: Podivná houbička ČÍT s. 123, sloh: Den Země – rozšiřování slovní zásoby, slovní druhy pracovní list

MATEMATIKA – počítání: násobení 6, písemné odčítání, slovní úlohy MA s. 2 cv. 1, s. 7 cv. 8, s. 9 cv. 1,3,6 a s. 10 cv. 4, 6 8 + pracovní listy geometrie: oblé x hranaté geom. tvary na papír

PRVOUKA – Den Země 22.4. – ochrana přírody, Les – význam lesa, dřevo – zpracování a výrobky, Na lesní stezce (turistika, naučné stezky, přírodniny) PK s. 13

učivo ke zvládnutí 14. – 17.4.

ČESKÝ JAZYK- mluvnice: slovesa – slova vyjadřující děj (co dělá? co se děje?)  v přítomném čase ČJ  s. 80 cv. 2 , s. 81 cv. 5, pracovní list, ČJ ps s. 26 cv. 1 a 3, 4 a 5, psaní: doplňování slov do vět Povolání, přepis říkanky Slunce  PÍS s.17, 32 , sloh a čtení: přirovnání (se slovesy) pracovní list

MATEMATIKA – počítání: písemné odčítání do 100 s přechodem desítky pracovní list, násobky 6 zpaměti, opakování násobilky s. 8 cv. 7, násobení 0, 1 a 10  v novém díle učebnice MA s. 30 cv. 1,2,3, řešení slovních úloh M s. 7 cv. 4,5,6,7, s. 8 cv. 5,8,9, geometrie: opakování – body náleží x nenáleží přímce, délka úsečky, 1d = 10cm nový díl učebnice MA s. 31 – jen cv. 1 a jen cv. 3

PRVOUKA – Povolání: tradiční povolání a řemesla, co kdo dělá?, činnosti a pracovní nástroje pracovní list Lidské výrobky – materiál (přírodniny, suroviny) PK sešit