Třída:

přehled učiva 14. – 18.10.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: druhy vět podle postoje mluvčího – věty oznamovací, věty tázací, znaménka za větou, uč ČJ s. 21 – 23, ps ČJ s. 13 – 14 psaní: přepis vět, diktát krátkých vět, psací tvary VYU PÍS s. 12 – 15, sloh: divadlo Krkonošské pohádky – převyprávění, projekt Samet – 17.11. 1989, čtení: knížky Astrid Lindgrenové, Děti z Bullerbynu, ČÍT s. 26, 35 – 37

 MATEMATIKA – počítání: zvětšování čísel o 10, 20, zmenšování čísel o 10, 20, řazení čísel podle velikosti od nejmenšího, sčítání a odčítání desítek písemně (pod sebou), součet a rozdíl, znázorňování příkladů na číselné ose, počítání se závorkou M s.16 – 18geometrie – přímky – rýsování, označování  M s. 24 – 25

PRVOUKA – Les: jehličnaté stromy, lesní plody PK s. 9, 11, lesní zvířata PK s. 14 – 15, divadlo Krkonošské pohádky

přehled učiva PO 7. – PÁ 11.10.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: dělení slov podle slabik, dělení slov na konci řádku, řazení slov podle abecedy – slova se stejným počátečním písmenem ČJ uč s. 14 – 16, hledání v encyklopedii, význam slova: nadřazený pojem (banán, hruška, malina = ovoce), sloh: Život lidí v ČSSR – převyprávění vzpomínek rodičů, prarodičů, čtení: básně o podzimu, hlasité čtení, na konci věty u tečky klesnout hlasem, známé knížky pro děti – postavy z knížek, otázky a odpovědi, ČÍT s. 28 – 29, 34, psaní: tvarový prvek “kopeček”, písmena vwy PÍS s. 12,14 – 15

MATEMATIKA – počítání: sčítání a odčítání  desítek  do 100 – tvoření příkladů, záměna sčítanců, dopočítávání ( 30 + __ = 70), práce s číselnou osou, Nakupujeme v obchodě – řešení slovních úloh, práce s papírovými penězi M s. 12, 14, 16, geometrie: přímka (modelování ze špejlí) M s. 24

PRVOUKA – Podzim: listnaté stromy a keře (znát tvar listu a plod: dub, buk, jírovec, javor), projekt Mozaika Sametu – život v ČSSR (nákupy, škola, nespokojenost lidí), uč PK s. 8 a 10

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les2.htm

přehled učiva 30.9. – 4.10.

ČESKÝ JAZYK –  mluvnice: abeceda nazpaměť, abecední pořádek – řazení písmen, obrázků, slov, jmen podle abecedy, dělení slov na slabiky, uč ČJ s. 13 – 15, ČJ ps s. 8 – 9, sloh: Můj drak – popis vzhledu, psaní: psací tvary velkých písmen PBR, SLZŽ,  psací písmeno nm, přepis slov – dělení na slabiky, PÍS s. 9, 40, čtení: Knížka Ferdy mravence ČÍT s. 11 – 14, Vláďův drak ČÍT s. 31 – 33

MATEMATIKA – počítání: rozklad dvojciferných čísel na desítky a jednotky, práce s penězi, tvoření a řešení slovních úloh Na nákupu, sčítání do 2 s přechodem desítky, M s. 7 – 8, 12, geometrie: přímka – rýsování, označení, pojmenování, protínající se přímky ( průsečík je bod)

PRVOUKA – Podzim – 1. podzimní den, podzimní měsíce, houby – jedlé x jedovaté, charakteristické počasí a změny v přírodě uč PK s. 8 – 10, ČJ ps s. 4

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/podzim_les4.htm

přehled učiva 23. – 27.9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: věta – slovo – slabika – hláska, slova podle počtu slabik, rozdělování slov na slabiky, uč ČJ s. 9 – 10, sloh: pozdravy, popis obrázku – tvoření celých vět, ČJ uč. s. 11, psaní: psací tvary písmen iutťrř PÍS s. 6 – 8, čtení: seznámení s knížkou Kocourek Modroočko, ilustrace Heleny Zmatlíkové

MATEMATIKApočítání: číselný obor do 100 – rozklad, porovnávání, počítání po desítkách, sčítání a odčítání desítek, M s 6 – 8, 11 a 13, geometrie: druhy čar

PRVOUKA – Dopravní výchova: silniční provoz – pravidla, semafor, přechod pro chodce, řidič x chodec, dopravní značky PK s. 6-7

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/dopravka1.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/dopravni-vychova/dopravni-vychova9.htm

http://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/dopravni-vychova/dopravni-vychova7.htm

přehled učiva 16. – 20.9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: věta – slovo – slabika – hláska, počet slov ve větě, slabiky – vytleskávání, uč ČJ s. 7 – 8, s. 10 pouze cv. 2, ČJ ps s. 4, 7, čtení: O pejskovi a kočičce, básně ČÍT s. 8-9, 10, přednes básně zpaměti “Co děláme o přestávce” v učebnici prvouky na s. 5psaní: psací písmena hkf, V lese PÍS s. 4-5, 10

MATEMATIKA – počítání: “V divadle” – číselný obor 0 – 100, řešení slovních úloh (znázornění, výpočet, odpověď), sčítání do 20 s přechodem desítky M s. 5, geometrie: geometrické tvary x tělesa  M s. 9

PRVOUKA – dopravní prostředky: na souši (silnice, koleje), na vodě a ve vodě, ve vzduchu, chování v prostředcích MHD uč PK s. 7

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/dopravka2.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/dopravka3.htm

přehled učiva 9. – 13. 9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: Abeceda – 4 podoby písmene, počáteční hláska ve slově, počet hlásek ve slově, psaní:  přiřazování velkých a malých psacích písmen, opis věty, psaní písmene l, e, h, k, b PÍS s. 2 – 3, sloh: Naše škola – počet slov ve větě uč ČJ s. 8,  čtení: krátká vyprávění o podzimu, čtení vět – klesnout hlasem na konci u tečky ČÍT s. 6 – 7

MATEMATIKA – počítání: opakování  do 20 – rozklad na desítky a jednotky, znázorňování penězi, porovnávání čísel, sčítání a odčítání bez přechodu desítky, dopočítávání, geometrie: geometrické útvary: čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, manipulace s pravítkem: rovné čáry  ps M s.  2 – 3

PRVOUKANaše škola – název, adresa, pracovníci ve škole, místnosti: orientace v budově. Školní rok (měsíce) x prázdniny. uč PK s. 4 – 5

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole3.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole1.htm

 

 

přehled učiva 2. – 6. 9.

ČESKÝ JAZYK – mluvnice: vyjádřování celou větou, opis věty – velké písmeno na začátku, tečka na konci, psaní: podpis – podepisování pracovních sešitů a školních sešitků, opis tvarů psacích písmen, sloh: vyprávění Zážitky z prázdnin uč ČJ s. 6, hlasování: volba parlamentářů, čtení: báseň x vyprávění ČÍT s. 5 – 6, Prázdninová knížka

MATEMATIKA – počítání: opakování  do 10 – určování výsledků, seskupování – vytváření desítky, početní hry s předměty, s hracími kostkami, ps M s. 1 – 2

PRVOUKA – známé dopravní značky, Školní řád, pravidla třídy

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole2.htm

probírané učivo 17. – 21.6.

Český jazykčtení: Vesmírné pohádky – čtení “vzhůru nohama”,  sloh: fantazie a sny, po čem toužím?, adresa uč., psaní: psací GFCH, přepis vět, přepis Hodiny PÍS s. 21-22, 24-25, 27, 28

Matematika – písemné sčítání a odčítání – zápis čísel pod sebe, odčítání dvojciferných čísel ( 19 – 12, 17 – 15, 18 – 11),  karetní hry, hry s hracími kostkami – + a = s více čísly, geometrie: pojmenování geometrických tvarů (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, ovál) a prostorových těles ( krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan), zacházení s pravítkem: rýsování obrazců přímých čar, osově souměrné obrazce

Prvouka – opakování učiva, orientace v čase

probírané učivo 10. – 14.6.

Český jazykčtení: metoda “čti, co můžeš”, přiřazování psacích  a tiskacích tvarů písmen, čtení textu napsaného psacím, sloh: pozdrav z prázdnin, adresa, uč ČJ s. 57 – 60, psaní: diktát vět, psací g f ch, užití ě a ď ť ň ve slovech PÍS s. 20, 23, 26, 30 – 31

Matematikapočítání: do 20  přechodem desítky – postup pomocí rozkladu, rozepisování  sčítání 9 + 7 = 9 + 1 + 6=___, odčítání 15 – 8 = 15 – 5 – 3 = ___, řešení logických a praktických úloh, hry s hracími kostkami – porovnávání, + a -, sudá a lichá číslageometrie: stavby z krychlí – spotřeba, plán, rýsování přímých čar – měření délky, rýsování dané délky

Prvouka – Léto v lese – plody, houby, činnosti o prázdninách, nebezpečí v přírodě , osobní bezpečí

probírané učivo 3.6. – 7.6.

Český jazyk – čtení: Pohádky z Večerníčku – hlasité čtení – intonace: klesnutí hlasem na konci věty u tečky, čtení s porozuměním, doslovná reprodukce (přesné zopakování věty), vyhledávání slov v textu, vysvětlení významu neznámých a méně známých slov, postavy z Večerníčku, doplňování pohádkových dvojic ČT s. 54 – 56, psaní: psací B, řŘ, přepis vět, diktát slov a jmen PÍS s. 14 – 15, 17 – 19

Matematika –  počítání: slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, slovní úlohy typu o několik více (zvětši), o několik méně (zmenši), zápis příkladů, rovnost – rozklad čísla, dopočítávání,  předchůdce a následovník – číslo hned před, hned za určeným číslem M dokončení celého sešitku listů, geometrie: manipulace s pravítkem – přímé čáry, odměřování v cm

Prvouka – Léto: letní měsíce, počasí, znaky léta – letní plody, charakteristické činnosti PK s. 75 – 77