Nové usnesení?

Pokud máte dnes náladu na žertíky…

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ve spolupráci s NÁRODNÍM ÚSTAVEM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

a MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

ze dne 1. dubna. 2020

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda 

  • nařizuje výměnu sociálních rolí v domácnostech rodičů a dětí.

a) Dítě má povinnost:

  • Starat se o domácnost, zejm. o domácí práce mytí nádobí, vynášení odpadkových košů, utírání prachu, vysávání, vytírání podlah, mytí toalety, mytí oken, otírání pracovních ploch, vaření, péče o domácí mazlíčky.
  • Dohlédnout na kvalitní vzdělání rodičů, ohodnotit jejich práci zadanou třídním učitelem / třídní učitelkou.
  • Dohlédnout na psychickou a fyzickou pohodu rodičů, vařit jim kávu, servírovat min. 3 jídla denně, doprovázené dezertem v čase určeném rodiči.  

b) Rodič má povinnost:

  • Vzdělávat se v souladu s Rámcovým Vzdělávacím Programem pro Základní Vzdělávání (RVP ZV), řídit se pokyny třídního učitele / třídní učitelky.
  • Předložit hotovou práci ke kontrole svým dětem. 
  • Odpočívat v maximálním časovém rozsahu (mimo rámec svých ostatních povinností).

Usnesení vchází v platnost dne 1. dubna 2020.

Premiér A. Den Bavíš

 

Denní plán: 

Český jazyk: čtení psaní, případně slohová práce na téma: Co je pro mě nejhezčím odpočinkem?

Matematika: matematika, případně spočítání slovní úlohy:

Rodiče se ráno vzbudili a na stole je čekala snídaně. V košíku bylo patnáct koblížků. Maminka snědla tři koblížky a táta dva, protože drží dietu. Koblížky mu ale tolik chutnaly, že si pak dal ještě další čtyři. Kolik koblížků zbylo na děti?

Prvouka: prvouka, případně opakování zásad správného stolování a pravidelného stravování.

VV+PČ: nakreslit své děti

Tělesná výchova: relaxační cviky: 20 minut ležet bez hnutí, 5 minut protahování, tři zívnutí (opakujeme sestavu podle potřeby), doporučená je následně zdravotní masáž od dětí

Hudební výchova: poslech relaxační hudby https://www.youtube.com/watch?v=GYaxmil_v5M

 

 

Comments are closed.